MENU

Politika integrovaného manažérskeho systému SEPS, a.s.

SEPS, a.s. je společností, které hlavním posláním je poskytovat bezpečné a spolehlivé řešení diagnostiky, oprav a údržby potrubí za provozu s cílem být vnímán jako spolehlivý a inovativní partner poskytující i nestandardní řešení ve vysoké kvalitě s nadstandardním zabezpečením BOZP a ochrany životního prostředí.

Základním cílem společnosti je dlouhodobá spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran plněním jejich požadavků a očekávání.

Vzhledem k tomu, že naše činnosti provádíme i v náročných a složitých podmínkách za provozu, často v podmínkách, které mohou svým vlivem způsobit i poškození zdraví, majetku a životního prostředí, zavazujeme se plnit tuto politiku integrovaného manažérského systému podle norem:

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, SCC** 2008/5.1 a EN ISO 3834-2,

vyčlenit na její plnění potřebné zdroje a prostředky, efektivním využíváním firemních procesů vytvářet efektivní a bezpečné postupy a vytvářet vhodné podmínky pro její realizaci.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, dodavatele a spolupracující obchodní partnery.

Kvalita a bezpečnost je osobním závazkem každého z nás!


Jako management a zaměstnanci se zavazujeme soustavně zlepšovat náš zavedený integrovaný manažérský systém podle uvedených norem a plnit požadavky na kvalitu a bezpečnost. Vhodnou prevencí vytváříme podmínky pro ochranu životního prostředí, zlepšování pracovního prostředí a ochranu zdraví při práci v souladu s našimi pravidly:

 • Vzhledem k povaze našich produktů a služeb, které poskytujeme za provozu, řídíme se filosofií tzv. „bezchybného přístupu“. Během našich prací, resp. dodáváním našich produktů si nemůžeme dovolit žádnou chybu a proto neustále vyhledáváme příležitosti k trvalému zvyšování standardů kvality a bezpečnosti s ohledem na naše zaměstnance, partnery, zákazníky a životní prostředí.
 • Kvalitou produktů a služeb poskytovaných společností se zavazujeme soustavně dosahovat spokojenost našich zákazníků s jejich požadavky a zvyšovat tak jejich důvěru a spokojenost. Efektivním řízením jednotlivých technologických procesů, dodavatelů a obchodních partnerů poskytujeme efektivní řešení s vysokou přidanou hodnotou a přínosem pro zákazníka v oblasti snižování rizika možných finančních ztrát způsobených případným odstavením výrobního procesu, resp. dodávky produktu přepravovaného potrubím.
 • Spoluprací založenou na korektních, otevřených, dlouhodobých a vzájemně efektivních obchodních vztazích pomáháme provozovatelům potrubí, nádrží a tlakových nádob a zařízení dosahovat jejich cíle a přispívat k bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu.
 • S našimi dodavateli a partnery soustavně komunikujeme o standardech a cílech kvality a očekáváme od nich stejný závazek vůči kvalitě a bezpečnosti a dodržování tohoto závazku. Spolupracujeme jen se spolehlivými partnery, kteří důsledně a efektivně plní naše požadavky a očekávání, souhlasí s naší politikou kvality, přijali její závazky a zavazují se ji dodržovat.
 • Využívaním odborných vědomostí a zkušeností získaných za uplynulé desítky roků a aplikací nových trendů v oblasti diagnostiky, oprav a údržby potrubních systémů soustavně zvyšujeme technickou úroveň, kvalitu a bezpečnosti dodávek produktů a služeb a minimalizaci časových ztrát a nákladů v souladu s požadavky zákazníka s ohledem na plnění norem a legislativních pravidel týkajících se zejména BOZP a ochrany životního prostředí.
 • Soustavně sledujeme a aplikujeme všechna pravidla v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyplývající z požadavků zákazníků, legislativy a vnitřních předpisů. Zaměřujeme se na dodržování těchto požadavků a jejich kontroly při realizaci jednotlivých činností. Každý zaměstnanec nese plnou zodpovědnost za dodržování závazných pravidel, principů, norem a legislativních podmínek a za dodržování stanovených standardů kvality a bezpečnosti a za jejich trvalé zlepšování.
 • Ve všech procesech, činnostech a produktech poskytovaných společností realizujeme strategii soustavného zlepšování založenou na uvažování založeném na riziku a využitím potenciálu vznikajících příležitostí s cílem zvyšování kvality, úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. Ve své práci upřednostňujeme princip řízení rizika a prevence před principem odhalování neshod.
 • Zabezpečováním odborného vzdělávání svých zaměstnanců, rozvíjíme jejich profesionální růst. Zaměstnance vhodným způsobem motivujeme a podporujeme týmovou práci. Tyto hlavní faktory považujeme za rozhodující pro úspěšný a dlouhodobý růst společnosti. Každý zaměstnanec si je vědom své povinnosti kvalitně, zodpovědně a bezpečně provádět všechny činnosti a procesy související s dodáním produktu, nebo realizací služby a zabezpečit tak vysokou kvalitu a bezpečnost produktu a služeb poskytovaných společností.
 • Udržujeme a neustále rozvíjíme komunikaci se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i externími spolupracovníky, přijímáme jejich připomínky a podněty pro neustálé zlepšování ve všech oblastech. Zavádíme opatření s cílem minimalizovat případné nepříznivé vlivy našich procesů na životní prostředí a zdraví pracovníků, identifikujeme a řídíme rizika a environmentální aspekty.
 • Pravidelně měříme a vyhodnocujeme efektivitu a výkonnost našich procesů v oblasti kvality, bezpečnosti a zejména spokojenosti našich zákazníků, obchodních partnerů a ostatních zainteresovaných stran. Výsledky hodnocení důsledně analyzujeme a využíváme je na inovace našich procesů, produktů a služeb.
 • Náš integrovaný manažérský systém je plně v souladu s mezinárodními standardy a je pravidelně ověřovaný nejenom nezávislými externími akreditovanými organizacemi, ale i samotnými klíčovými zákazníky a obchodními partnery.

Politika BOZP a enviromentu společnosti SEPS, a.s.

Společnost SEPS, a.s.  se v rámci politiky BOZP a enviromentu navíc zavazuje:

 • Soustavným vzděláváním zaměstnanců, externích poskytovatelů (dodavatelů) a obchodních partnerů v oblasti BOZP a enviromentu zvyšovat jejich povědomí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životního prostředí. Interní a externí komunikací v oblasti BOZP a enviromentu s každým zaměstnancem, dodavatelem a obchodným partnerem společnost komunikuje o vědomí své vlastní zodpovědnosti za vlastní zdraví, zdraví spolupracovníků a ochranu životního prostředí.
 • Chránit životní prostředí, včetně prevence znečišťování, ochraňovat ekosystémy po dobu výkonu svých činností a soustavně zlepšovat systém manažerství enviromentu s cílem zlepšovat environmentální chování svých zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů.
 • Soustavně zlepšovat úroveň řízení systému bezpečnosti a ochrany při práci s cílem omezovat potencionální ohrožení zdraví vlivem technologických procesů, postupů, technických zařízení, činností lidí a pracovního prostředí.
 • Zabezpečovat pravidelnou odbornou přípravu, vzdělávání zaměstnanců a rozvíjení povědomí o zásadách BOZP a enviromentu a výchovně působit k tvorbě bezpečných postupů při práci.
 • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance a v průběhu výkonu svých činností za provozu i pro spolupracující partnery, zákazníky a třetí strany.
 • Dodržovat právní a jiné požadavky, prosazovat dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu prevence nehod, pracovních úrazů, chorob z povolání nebo poškození zdraví.
 • Plnit úlohy v zabezpečení BOZP a informovat zaměstnance o stavu BOZP, vytvářet potřebné technické, organizační, finanční a personální předpoklady pro bezpečné pracovní prostředí, projednat a umožnit zaměstnancům vyjádřit se k problematice.
 • Vydávat pravidla a pokyny na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a enviromentu v souladu s legislativními požadavky a současnými standardy a tím vytvořit rámec na určování a přezkoumání předmětu BOZP a enviromentu zdokumentování, zavedení a udržování požadavků BOZP a enviromentu při dodávání produktu nebo realizaci služby.
 • Na základě zjištěných nebezpečenství, ohrožení a rizik vytvářet pracovní podmínky s cílem eliminovat možná zdravotní rizika na pracovištích. Zabezpečit provádění zdravotního dohledu v pravidelných intervalech, s ohledem na charakter práce zaměstnanců.
 • Kontrolovat a vyžadovat dodržování příslušných právních a jiných předpisů na zajištění BOZP a enviromentu od zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů. Vytvářet vhodné podmínky BOZP a enviromentu pro spolupráci s dodavateli a obchodními partnery.  
 • Poskytovat a plánovat přiměřené materiální a finanční zdroje na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a enviromentu. Bezplatně poskytovat osobní ochranné prostředky, které jsou určeny na ochranu před poraněními při práci a před chorobami a vyžadovat dodržování jejich používání.
 • Dodržovat prevenci zranění a poškození zdraví, soustavně zlepšovat manažerství a výkonnost procesů BOZP, zabezpečit přiměřenost k charakteru a rozsahu zdravotních a bezpečnostních rizik v organizaci.

V Bratislavě 1. 1. 2018

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK